Záverečné zadanie slúži na precvičenie si časti vedomostí získanách na tomto predmete, spolu s vedomosťami, ktoré ste získali na predmete DBS1b. Zároveň slúži na získanie hodnotenia.

Podklady pre domáce zadanie

Domáce zadanie

Ako zdroj dát použijeme rovnaké dáta, ako keď sme pracovali s Cassandrou, takže využijeme projekt: https://gitlab.science.upjs.sk/nosql-2024/nosql-datasource

Zadania:

  1. Vytvorte repozitár triedy Student pomocou CrudRepository projektu Spring data (študent má uložené aj štúdium a študijný program). Otestujte jeho základnú funkcionalitu a potom rozšírte možnosti repozitára o získania iba mien a priezvisk (projekcia) na základe akademického titulu.
  2. Zobrazte všetkých študentov, ktorí študujú v danom roku daný študijný program.
  3. Vytvorte index na študijné programy a porovnajte čas vyhodnotenia predchádzajúceho dopytu s časom dopytu pred vytvorením indexu.
  4. Vypíšte tabuľku, ktorá vráti počty študentov podľa rokov a študijných programov.