Záverečné zadanie slúži na precvičenie si časti vedomostí získanách na tomto predmete, spolu s vedomosťami, ktoré ste získali na predmete DBS1b. Zároveň slúži na získanie hodnotenia.

Podklady pre domáce zadanie

MongoDB server

Ak chcete, môžte využiť aj inštaláciu MongoDB servra dostupnú zo siete UPJŠ (z iných sietí treba ísť cez VPN)

  • host: nosql.gursky.sk
  • login: vaše priezvisko všetko malým bez diakritiky
  • heslo: vaše meno s prvým veľkým písmenom, bez diakritiky
  • DB: vaše priezvisko všetko malým bez diakritiky

Domáce zadanie

Ako zdroj dát použijeme rovnaké dáta, ako keď sme pracovali s Cassandrou, takže využijeme projekt: https://gitlab.science.upjs.sk/nosql-2020/nosql-data-source.git

Zadania:

  1. Vytvorte repozitár triedy Student pomocou CrudRepository projektu Spring data (študent má uložené aj štúdium a študijný program). Otestujte jeho základnú funkcionalitu a potom rozšírte možnosti repozitára o získania iba mien a priezvisk (projekcia) na základe akademického titulu.
  2. Zobrazte všetkých študentov, ktorí študujú v danom roku daný študijný program.
  3. Vytvorte index na študijné programy a porovnajte čas vyhodnotenia predchádzajúceho dopytu s časom dopytu pred vytvorením indexu.
  4. Vypíšte tabuľku, ktorá vráti počty študentov podľa rokov a študijných programov.