Záznam cvičenia 4 na YouTube

Záznam cvičenia 5 na YouTube

Na týchto cvičeniach budeme pracovať so stĺpcovou databázou Cassandra. Je dostupná zo školskej siete:

  • adresa servera: nosql.gursky.sk
  • bez hesla

Budeme využívať ako zdroj dát projekt z prvého cvičenia(na úložisku https://gitlab.science.upjs.sk/nosql-2020/nosql-data-source.git). Budeme používať knižnicu spring-data-cassandra.

Zadania:

  1. Pomocou CqlTemplate vytvorte testovaciu tabuľku, vložte riadky, získajte ich a odstráňte tabuľku. Vyskúšajte si metódy execute a query.
  2. Zrealizujte tie isté operácie s využitím CreateTableSpecification, BoundStatement, BatchStatement, a DropTableSpecification.
  3. Vytvorte repozitár triedy SimpleStudent pomocou CrudRepository. Otestujte jeho základnú funkcionalitu a potom rozšírte možnosti repozitára o vyhľadávanie podľa priezviska, alebo ďalších parametrov entity.
  4. Vytvorte repozitár triedy Student pomocou CrudRepository (študent má uložené aj štúdium a študijný program). Otestujte jeho základnú funkcionalitu a potom rozšírte možnosti repozitára o získania iba mien a priezvisk (projekcia) na základe akademického titulu.
  5. Bonusová úloha: Vráťte študentov na základe skratky študijného programu. (možnosti sú obmedzené, viac tu: https://docs.datastax.com/en/cql/3.3/cql/cql_using/useIndexColl.html a tu: https://docs.datastax.com/en/cql/3.3/cql/cql_reference/cqlSelect.html)

Úložiská s riešeniami: