Na týchto cvičeniach budeme pracovať s key-value databázou Redis. Už je nainštalovaná v dvoch verziách (dostupné len zo školskej siete):

Záznam cvičenia 2 na YouTube

Záznam cvičenia 3 na YouTube

Standalone verzia je dostupná nasledovne:

  • adresa servera nosql.gursky.sk:6379
  • heslo dh38fhw0238923df89djkd93la9fjs0mq9gjflv9jkddj934df90rj

Cluster verzia je dostupná na 3 uzloch bez hesla:

  • nosql.gursky.sk:6380
  • nosql2.gursky.sk:6380
  • nosql3.gursky.sk:6380

Zároveň budeme využívať ako zdroj dát projekt z minula (úložisko na https://gitlab.science.upjs.sk/nosql-2020/nosql-data-source.git). Budeme tiež používať knižnice jedis, lettuce a spring-data-redis.

Zadania:

  1. Otestujte funkcionalitu triedy RedisAtomicInteger na zdielanej premennej na spoločnom úložisku pomocou viacerých vlákien u vás aj programov vašich kolegov.
  2. Využite zoznam študentov získaný z MySQL databázy, uložte a prečítajte niektorých z nich z Redis databázy.
  3. Využite triedu CrudRepository na vytvorenie repozitáru entít študentov a otestujte ho
  4. Pomocou publisher/subscriber funkcionality Redis databázy vytvorte program na četovanie. Môžete použiť nasledovný projekt: https://gitlab.science.upjs.sk/nosql-2020/nosql-redis-chat.git

Úložiská s riešeniami:

Súbor poznámok z inštalácie servera: redis.txt