Na tomto cvičení budeme používať anonymizovanú databázu z AISu. Môžete si ju stiahnuť tuto: aislike.sql.

Alternatívne môžete používať zo siete UPJŠ dostupnú MySQL DB na:

  • adresa servera nosql.gursky.sk,
  • schéma/databáza ais-like,
  • používateľ student,
  • heslo nosql.

Schému tabuliek pre Mysql workbench si môžete stiahnuť tuto: ais-like.mwb

Git úložisko projektu: https://gitlab.science.upjs.sk/nosql-2020/nosql-data-source.git

Zadania:

  1. Vytiahnite o každom študentovi všetky informácie z tabuľky osoba, všetky informácie o jeho štúdiách a študijných programoch, ktoré absolvovali. Ak chcete pracovať iba s relatívne malou vzorkou vezmite iba študentov, ktorých id je v rozsahu 1000000 až 1100000. Vytvorte entitu Student, ktorá bude obsahovať všetky tieto dáta a získajte z databázy zoznam inštancií takýchto študentov a vypíšte ich na konzolu (cez vhodný toString())
  2. použite knižnicu jackson-databind a skonvertujte týchto študentov do formátu JSON
  3. použite knižnicu bson4jackson a skonvertujte týchto študentov do formátu BSON
  4. použite knižnicu jackson-dataformat-xml na skonvertovanie študentov do formátu XML
  5. použite knižnicu jackson-dataformat-yaml a skonvertujte týchto študentov do formátu YAML
  6. použite knižnicu jackson-dataformat-csv a skonvertujte čo sa dá o študentoch do formátu CSV